Spoštovani starši!

Zaposleni smo v vizijo Vrtca Tončke Čečeve zapisali, da želimo biti vrtec odprtih dlani in oči, bivališče igre in učenja, medsebojnega zaupanja ter skupne uspešnosti.

V skladu z vizijo našega vrtca si bomo tudi v tem šolskem letu prizadevali, da bo vsak otrok, ki ga starši vključijo v naš vrtec, opažen, sprejet in spoštovan v svoji enkratnosti.

V šolskem letu 2023/2024, bomo v našem vrtcu še posebno pozornost namenili razvijanju gibalnih spretnosti, porajajoče se pismenosti ter razvijali vrednote, ki so pomembne za kakovostno sobivanje različnih generacij. V vzgojno-izobraževalne dejavnosti bomo vključevali vsebine povezane s trajnostnimi ravnanji in drugimi življenjskimi situacijami, da si bodo otroci pridobili čim več različnih izkušen, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnjih vzgojno-izobraževalnih procesih. Strmeli bomo k temu, da okviru danih možnosti za otroke organiziramo okolje, v katerem bodo lahko raziskovali, preizkušali, ustvarjali in iskali poti do rešitev s pomočjo različnih izzivov, ki jih bodo pred otroke postavljale strokovne delavke.  Na tak način jih bomo omogočili, da se bodo na aktiven način pridobivali nove izkušnje in spoznanja.

Odgovornost za vzgajanje in razvojni napredek predšolskih otrok imate tako starši, kot tudi strokovni delavci v vrtcu, katerim ste zaupali svoje otroke. Pri tej nalogi bomo zato  uspešni le, če si bomo znali zaupati in medsebojno sodelovati.

Zavedamo se, da smo tudi zaposleni samo ljudje in, da se pri našem delu pojavljajo napake, zato bomo veseli, če boste starši naš kritičen prijatelj in nam v soustvarjanju pozitivnih odnosov pomagali iskali poti za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela.

Za dobro počutje otrok in sodelovanje s starši v vrtcu pa ne bomo skrbeli samo strokovni delavci, temveč tudi ostali zaposleni: hišnika, čistilke, perica, kuhinjski in finančno – administrativni delavci, katerih delo mogoče ni toliko opaženo, je pa enako pomembno, da se lahko otroci igrajo in učijo v čistem, urejenem in varnem okolju.

Predšolsko obdobje je bistvenega pomena za nadaljnji otrokov razvoj, zato vsem skupaj želim, da delo opravimo odgovorno in uspešno v korist otrok.

Kolektiv Vrtca Tončke Čečeve z ravnateljico Ireno Hren


Predstavitev vrtca

Vrtec Tončke Čečeve je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bil ustanovljen 8. marca 1946 pod imenom Mladinski dom igre in dela Tončke Čečeve. Pod različni pravnimi oblikami (VVU, VVZ, VVO) je nato deloval do 18. novembra 1997, ko ga je v skladu z novo šolsko zakonodajo ustanovila Mestna občina Celje.

Vrtec Tončke Čečeve deluje v petih enotah. Sedež vrtca je na Mariborski cesti 43, Celje. Poslovno in strokovno ga vodi ravnateljica Irena Hren.

Temeljna naloga javnega vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka ob upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju. Svoje strokovno delo uresničujemo v skladu s cilji in z načeli, zapisanimi v javno veljavnem državnem dokumentu »Kurikulumu za vrtce« (1999).

V šolskem letu 2023/2024 lahko v vrtec vključimo 587 otrok. Otroci so razporejeni v:

  • 12 oddelkov prvega starostnega obdobja,
  • 5 kombiniranih oddelkov,
  • 16 oddelkov drugega starostnega obdobja.

V vrtcu se izvaja dnevni, 6 do 9 urni dopoldanski in dnevni, 6 do 9 urni izmenični program.

Znotraj programa se izvaja tudi program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za vključene predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Skip to content