Spoštovani starši!

Novo šolsko leto je tu. Pred nami so novi izzivi, novi in že znani otroci. Pisan mozaik podobnosti, različnosti in pričakovanj, ki jih s seboj prinese vsako novo šolsko leto.

Zaposleni smo v vizijo vrtca zapisali, da želimo biti vrtec odprtih dlani in oči, bivališče igre in učenja, medsebojnega zaupanja ter skupne uspešnosti. Z vsakim šolskim letom se zato trudimo, da so v vrtcu opaženi vsi otroci, da jih poskušamo razumeti takšne kot so ter da zanje ustvarjamo okolje, v katerem se počutijo varne, sprejete in v katerem si lahko v druženju s sovrstniki ter vzgojitelji nabirajo nove izkušnje, raziskujejo, se učijo in si razvijajo svoje biološke potenciale.

Za dobro počutje otrok in sodelovanje s starši v vrtcu pa ne skrbimo samo strokovni delavci, temveč tudi ostali zaposleni: hišnika, čistilke, perica, kuhinjski in finančno – administrativni delavci, katerih delo mogoče ni toliko opaženo, je pa enako pomembno, da se lahko otroci igrajo in učijo v čistem in varnem okolju.

Predšolsko obdobje je za otrokov razvoj bistvenega pomena, zato je toliko večja odgovornost tistih, ki otroke vzgajamo in učimo. Pri tej nalogi bomo uspešni le, če si bomo zaposleni in starši znali zaupati, medsebojno sodelovati ter spodbujati otroke na tej poti.

Irena Hren, ravnateljica in kolektiv Vrtca Tončke Čečeve


Predstavitev vrtca

Vrtec Tončke Čečeve je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bil stanovljen 8. marca 1946 pod imenom Mladinski dom igre in dela Tončke Čečeve. Pod različni pravnimi oblikami (VVU, VVZ, VVO) je nato deloval do 18. novembra 1997, ko ga je v skladu z novo šolsko zakonodajo ustanovila Mestna občina Celje.

Vrtec Tončke Čečeve deluje v petih enotah. Sedež vrtca je na Mariborski cesti 43, Celje. Poslovno in strokovno ga vodi ravnateljica Irena Hren.

Temeljna naloga javnega vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka ob upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju. Svoje strokovno delo uresničujemo v skladu s cilji in z načeli, zapisanimi v javno veljavnem državnem dokumentu »Kurikulumu za vrtce« (1999).

V šolskem letu 2021/2022 lahko v vrtec vključimo 613 otrok. Otroci so razporejeni v:

  • 10 homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja,
  • 6 kombiniranih oddelkov,
  • 17 oddelkov drugega starostnega obdobja.

V vrtcu se izvaja dnevni, 6 do 9 urni dopoldanski in dnevni, 6 do 9 urni izmenični program.

Znotraj programa se izvaja tudi program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za vključene predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Skip to content