Načrtovani projekti 

Vsako šolsko leto tečejo v okviru izvedbenega kurikula vrtca različni projekti. V šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali naslednje projekte:


  1. OBJEM (Bralna pismenost)

V sodelovanju z ZRSŠ bomo, kot implementacijski vrtec, pri otrocih spodbujali razvoj bralne pismenosti. Ob preizkušanju didaktičnih pristopov in strategij z nalogami, ki nam jih bodo posredovali razvojni vrtci, bomo v izvedbenem kurikulu izvajali vse gradnike bralne pismenosti in z oblikami formativnega spremljanja opazovali razvojni napredek otrok na govornem področju.


  1. Spoznavanje integritete v vrtcu

Otroci se bodo z vzgojiteljico ob prebiranju slikanice in ob drugih dejavnostih pogovarjali o negativnih posledicah neetičnega ravnanja ter o tem, kaj je prav in kaj narobe. Seveda bodo otroci svoja doživetja izražali z različnimi izraznimi sredstvi.


  1. Z gibanjem skrbim za svoje zdravje in varnost

Gibanje otroku omogoča raziskovanje, spoznavanje in vsakodnevno dojemanje okolja v katerem biva in se igra. Prav zato je gibalno področje zelo pomembno za otrokov razvoj. Namen projekta je skrb za njihovo lastno zdravje in varnost skozi različne gibalne dejavnosti ob katerih bodo otroci spoznavali lastno telo, svoje gibalne zmožnosti in nadgradnjo teh, zaznavali ugodje skozi gibalne aktivnosti in krepili svojo samozavest. V okviru projekta bomo otroke spodbujali k reševanju gibalno – miselnih izzivov v različnih okoljih, pri tem pa jih bomo seznanjali z osnovnimi načeli osebne higiene, športnega obnašanja in ozaveščanja lastne varnosti in varnosti drugih. Ob tem se bomo trudili, da bodo otroci začutili gibanje kot vir ugodja in vsakdanji način življenja.


  1. Varno s soncem

Otrokom želimo približati pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in jim privzgojiti samozaščitna ravnanja, kot so: uporaba zaščitnih sredstev (kapa, očala, kreme …), uporaba pravila sence in izogibanje bivanju na prostem v opoldanskih urah v poletnih mesecih.


  1. Bralček

Projekt Bralček je namenjen k razvijanju otrokove bralne pismenosti in bralne kulture v predšolskem okolju, ki jo bomo razvijali z različnimi vsebinami s področja jezika. Pri teh dejavnostih bo poudarek na poslušanju leposlovnih in neleposlovnih besedil, na razumevanju besedil in na »branju« otrok ob ilustracijah, fotografijah in simbolih…V same dejavnosti bomo vključevali tudi druga kurikularna področja in na tak način razvijali pri otrocih zanimanje za svet pravljic, poezije, besednih iger, ugank, ter spoznavanju knjige kot del vir iskanja informacij in znanja. Na tak način želimo otrokom približati tudi knjižnico ob tem pa razvijati zavedanje, da je ta del našega družabnega okolja v katerem rastejo, živijo in se učijo. V dejavnosti bomo vključevali tudi starše in jih ozaveščali, da z lastnim vzorom lahko prispevajo k jezikovnemu razvoju otrok.


  1. Igriva arhitektura v vrtcu

S projektom želimo spodbuditi zavedanje otrok o vplivu prostora in arhitekture na naše življenje, zdravje, počutje, varnost in zadovoljstvo. Pri tem želimo opozoriti, da lahko sami prispevamo k oblikovanju okolja na kreativen in svojstven način v okviru katerega bodo otroci preko zanimivih delavnic pridobili temeljna prostorska in arhitekturna znanja. Ta jim bodo omogočala vrednotenje njihovega bivalnega okolja in vplivala na razvoj prostorskih vrednot, s tem pa tudi na odgovorno ravnanje v skupnem prostoru. Naš namen je spoznavanje prostorske pismenosti in bivanjske kulture, saj že številni strokovnjaki ugotavljajo, da je ta pomemben del našega življenja že pri izobraževanju najmlajših.


  1. Varno v vrtec in šolo

S projektom želimo otroke seznaniti z varnim vedenjem v prometu, saj se večina enot našega vrtca nahaja v strnjenih naseljih v katerih se občasno tudi sami vključimo v promet kot pešci ali uporabniki avtobusnega prevoza. Pri tem bomo tudi če bo to mogoče sodelovali s širšim okoljem. Tako bomo v dejavnosti ozaveščanja varnosti v prometu povabili policista, ki nam bo predstavil varne oblike vključevanja v promet nas opozoril na nevarnosti v njem in nas spremljal na poti v park. Pri tem bodo otroci imeli možnost spoznati sam poklic policista iz prve roke. V projekt pa bomo vključili tudi starše, ki bodo z lastnim vzgledom učili ozaveščanja otrok o pomenu pripenjanja z varnostnim pasom, saj je red vedno pas imet pripet.


  1. Razigrani gozd

Namen projekta bo pogosto izvajanje vzgojno – izobraževalnih procesov v naravnem okolju, kot sta gozd, travnik in s tem prepoznavanje vrednot naravnega okolja kot vir znanja, saj je to pomembno za zdrav duševni razvoj otrok. Že (Devjak, Zalokar 2008: 5 – 10) navaja, da naravno okolje daje otrokom občutek gotovosti, varnosti in jim omogoča, da pustijo domišljiji svojo pot. Gozd pa je tisti, ki ponuja obilo različnih materialov, na podlagi katerih se lahko posredujejo znanja in razumevanja. Poleg tega preživljanje časa v naravi zmanjšuje stres in ima terapevtski učinek na številna zdravstvena stanja, zato so gozdovi na mestnem robu tako dragocene zelene površine, ki prebivalcem in obiskovalcem mesta nudijo vsakodnevni stik z naravo in sprostitev v ohranjenem okolju. Naša naloga bo, da to naravno okolje čim bolj približamo otrokom skozi igro.


  1. Znamenitost mojega kraja

S projektom želimo podrobneje spoznati okolico vrtca, znamenitosti v tem okolju in se seznaniti z njihovo namembnostjo. Z vnašanjem zanimivih vsebin bomo pri otrocih vzbujali zanimanje za širšo okolico in spoznavanje okolja v katerem se nahaja posamezna enota našega vrtca. Pri tem bomo pri otrocih podajali poudarek na samem opazovanju, zaznavanju, primerjanju in beleženju njihovih opažanj skozi različne miselne vzorce. Otrokom bomo vzbujali veselje pri samem raziskovanju in jih pri tem opozarjali na prednosti in slabosti, ter kritičnega vrednotenja do različnih okolij.


  1. Varujmo svoje okolje

Kot že sam citat veleva, da je okolje velik učitelj tistim, ki znajo dobro opazovati in prisluhniti je naš namen projekta prav v tem, da otroke naučimo dobro opazovati in prisluhniti spremembam okolja. Pri tem želimo ozavestiti skrb za okolje že z majhnimi koraki in navadami, s katerimi bomo ohranjali kakovost našega življenja in zdravja. S tem bo naš poudarek na učenju ozaveščenosti, kako lahko sami prispevamo k manjši onesnaženosti okolja in poskrbimo tudi za lastno zdravje. Skozi zanimive dejavnosti bomo vnašali različne načine, med katerimi bodo tudi npr. kako lahko iz določenih odpadkov ustvarimo koristne predmete in jih uporabimo v nove namene kjer bo do izraza prišla tudi otrokova ustvarjalnost… Če bo mogoče pa bomo k sodelovanju povabili tudi zunanje sodelavce (npr. podjetje SIMBIO, kakšnega starša, ki se ukvarja z ekologijo, itd.)

Skip to content