Osnovni podatki o projektu:

Projekt poteka v sklopu razpisa: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« v sklopu 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost, točneje sklop 1.1. Bralna pismenost in razvoj slovenščine. Oblikovan akronim projekta je OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli).


Sodelujoči v projektu:

ZRSŠ – vodenje projekta,
sodelujoči konzorcijski partnerji: vzgojno-izobraževalni zavodi: 12 vrtcev, 25 osnovnih šol, 22 srednjih šol;
Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za računalništvo,
Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta in
Pedagoški inštitut.
Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.


Izvajanje projekta »BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE«

Vrtec Tončke Čečeve je kot implementacijski vrtec od 1. 9. 2017 vključen v evropski projekt, ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V izvajanje projekta je vključenih devet strokovnih delavk, ki so razporejene po vseh enotah našega vrtca z razlogom, da se vsebine in aktivnosti članic projektnega tima čim bolj prenašajo na vse strokovne delavke in na ta način bogatijo izvedbene dejavnosti vseh oddelkih. Pri izvajanju projekta dajemo velik poudarek na prepoznavanju in vključevanju gradnikov bralne pismenosti (govor, motiviranost za branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva, glasovno zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedil, tvorjenje besedil in kritično branje) v izvedbeni kurikul vrtca.

Pri izvajanju projekta smo si zastavili naslednje raziskovalno vprašanje:

Kako postavljanje odprtih vprašanj strokovnih delavcev vpliva na govorni razvoj otrok?
Starost otrok pri vključitvi v projekt ni ovira, saj načrtujemo dejavnosti glede na razvojne sposobnosti. Vsaka strokovna delavka pri načrtovanju dejavnosti skrbno razmisli o možnosti vključevanja omenjenih gradnikov. Pri vzgojnem delu je glasno branje še vedno del vsakodnevne vrtčevske rutine. Vsaka igralnica ima svoj bralni kotiček z raznovrstno literaturo za otroke. V vzgojno-izobraževalno delo redno vključujemo tudi sodelovanje z Osrednjo knjižnico Celje.

Vsako šolsko leto načrtujemo eksterno izobraževanje s področja porajajoče se pismenosti, na katerem si strokovni delavci vrtca izmenjajo primere dobre prakse. Strokovne delavke, ki so se na Zavodu za šolstvo udeležile izobraževanja v okviru projekta »Objem«, pa poročajo o novostih s tega področja.

O poteku in vsebinah projekta obveščamo tudi starše na skupnih srečanjih, kjer jih spodbudimo k aktivnemu sodelovanju z otroki v obliki obiskov knjižnice, skupnega branja primerne literature, spremljanja oglasnih desk s predstavitvijo dejavnosti, ki potekajo v vrtcu.

V okviru vrtca smo za širšo javnost organizirali razstavo z naslovom »Igrivo potovanje v svet besed«, ki je bila na ogled v Muzeju novejše zgodovine Celje. Na razstavi smo prikazali proces dejavnosti, ki spodbujajo porajajočo pismenost ter predstavili nekaj didaktičnih sredstev, ki so nastale v procesu dejavnosti.

Strokovni delavci našega vrtca menimo, da s vključenostjo v projekt in z izvajanjem dejavnosti izboljšujemo lastno prakso. Timsko načrtovanje in zavedanje vsakega strokovnega delavca o pomenu spodbujanja porajajoče se pismenosti pri otrocih prispeva k dvigu bralne kulture ter motivaciji za iskanje učinkovitih didaktičnih pristopov pri izvajanju dejavnosti za otroke.

Vodja projektnega tima:

Darinka Belak, dipl. vzg. mag.manag.

 

Skip to content